SPARTAN

1K Run
30 Band Pull Aparts
400m Sandbag Run
30 Sandbag Box Step-ups
800m Run
30 alt. Sandbag Lunges
400m Run
30 Burpees
200m Run
30 Sandbag Squats
1K Run